Regulamin Listy Przebojów

piosenek harcerskich i turystycznych

na portalu www.e.spiewograniec.pl

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania na utwory muzyczne umieszczane na portalu e.spiewograniec.pl za pomocą SMS-ów.
 2. Organizatorem Listy Przebojów w serwisie internetowym e.spiewograniec.pl jest Stowarzyszenie ESTEKA z siedzibą w Tarnobrzegu nr KRS 0000160148.
 3. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej e.spiewograniec.pl w zakładce LISTA PRZEBOJÓW
 4. Osoba biorąca udział w Głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża  zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która wyśle na numer podany przez Organizatora, to jest 72601, prawidłową wiadomość SMS zawierającą głosowanie na jeden z utworów uczestniczących w Głosowaniu w dniu wysłania wiadomości SMS.
 6. Za prawidłową wiadomość uznaje się wiadomość posiadającą następujący  format: LPS.XXX gdzie XXX to numer przydzielony konkretnemu utworowi. Numer ten jest podawany do publicznej wiadomości na stronie  www.e.spiewograniec.pl
 7. Prawidłowa wiadomość SMS uczestniczy w bieżącym notowaniu Listy Przebojów na następujących zasadach:
  1. wiadomość SMS wysłana do godziny 24 w dniach 1 – 15 każdego miesiąca uczestniczy w tym notowaniu;
  2. wiadomość SMS wysłana w dniach od 16 do godziny 24 ostatniego dnia miesiąca uczestniczy w kolejnym notowaniu.
 8. Każda prawidłowa wiadomość SMS uczestnicy tylko w jednym notowaniu Listy Przebojów.
 9. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS.
 10. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na wskazany w pkt 6 numer wynosi 2 zł plus vat i pobierany jest przez operatora obsługującego niezależnie od poprawności treści tej wiadomości.
 11. Organizator po odebraniu wiadomości SMS uczestniczących w bieżącym notowaniu Listy Przebojów dokonuje obliczeń w celu ustalenia pozycji utworów uczestniczących w Głosowaniu w bieżącym notowaniu. O pozycji decyduje liczba wiadomości SMS wskazujących w treści dany utwór. W przypadku gdy Uczestnicy wysłali wiadomości SMS na mniejszą liczbę utworów niż dostępnych jest w notowaniu pozycji, utwory które były notowane w poprzednim notowaniu, a które nie otrzymały w bieżącym notowaniu żadnej wiadomości SMS umieszczane zostaną w bieżącym notowaniu za utworami na które wysłano wiadomości SMS, zachowując względem siebie, to jest utwór bez otrzymanych wiadomości SMS, poprzednią kolejność.
 12. Uczestnicy biorący udział w głosowaniu SMS biorą udział w konkursie z nagrodami.
 13. Nagrody otrzymuje 10 osób, których SMS były najbliższe pierwszej pełnej godziny, w której wysłano najwięcej SMS w danej edycji Listy Przebojów.
 14. Uczestnictwo w Głosowaniu jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej.
 15. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 16. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów lub dostawców usług telefonicznych przy pomocy których Uczestnik wysłał lub próbował wysłać wiadomość SMS w celu uczestnictwa w Głosowaniu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdy czasie ze skutkiem od kolejnego notowania Listy Przebojów.